مسابقات

مسابقات حفظ و قرائت قرآن

به نام خالق

پروردگارا !  قرآن رانورما ،قانون ما ،امیدما،منطق ما،شفای ما،آرامش ماونجات ما،قرار بده .

بیست وهفتمین دوره مسابقات حفظ وقرائت قرآن مرحله منطقه ای در محل کانون اسوه دستگرد برخوار با حضور داوران قرآن ودانش آموزان سه دوره واعضای کانون برگزارگردید.

روز یکشنبه  معاونت محترم پرورشی شهرستان جناب آقای تحویل پور وکارشناس محترم امور تربیتی جناب آقای نریمانی در محل برگزاری مسابقات حفظ وقرائت قرآن حضور یافتند وبا داوران محترم در خصوص چگونگی برگزاری مسابقه ومسائل  ومشکلات مربوطه گفت وگو نمودند.

 

تاریخ برگزاری آزمون :                   دوره ابتدایی     13/11/88

                                                  دوره راهنمایی ومتوسطه     11/11/88

 

اسامی داوران :

خانم زهره کمالی                    خانم طاهره احمدی

                        خانم فاطمه احمدی                   خانم ملیحه احمدی

 

   آماردانش آموزان و مدارس شرکت کننده دوره ابتدایی

رشته

مدارس ابتدایی    شهرستان

مدارس شرکت کننده

پایه سوم

پایه چهارم

پایه پنجم

جمع دانش آموزان

حفظ

22

22

22

20

20

62

قرائت

 

22

22

22

22

66

 


مدارس دوره ابتدایی که دانش آموزان آن ها بهترین عملکرد راداشته اند  :

   

              باقرالعلوم 1                 شهدای لودریچه

        شهیدعباس کرمی              شهیددستغیب 2

        شهید فاضل زاده                         کوثر

                                                                              

  آمار دانش آموزان ومدارس شرکت کننده دوره راهنمایی

رشته

مدارس راهنمایی شهرستان

مدارس شرکت کننده

پایه اول

پایه دوم

پایه سوم

جمع        دانش آموزان

حفظ

18

7

3

3

5

11نفر

قرائت

 

16

16

15

15

46نفر

 

 

 مدارس دوره راهنمایی که دانش آموزان آن ها بهترین عملکردراداشته اند:

سعدی               فاطمه زهرا

عفا ف               شهدای زمان آبا د

صفورا

  آماردانش آموزان ومدارس شرکت کننده دوره متوسطه

رشته

مدارس متوسطه شهرستان

مدارس شرکت کننده

پایه اول

پایه دوم

پایه سوم

پیش دانشگاهی

جمع دانش آموزان

حفظ

13

10

7

4

7

2

20

قرائت

 

13

9

9

10

1

29

مدارسی که دانش آموزان آن ها بهترین عملکرد راداشته اند

مدارس دوره متوسطه که دانش آموزان آن ها بهترین عملکرد راداشته اند:

رحمت 2                 حضرت مریم

 بنت الهدی                  نرجس

رضوان

 

 برگزیدگان مسابقات حفظ قرآن دوره ابتدایی

 ردیف

پایه

نام مدرسه

نام دانش آموز

نام پدر

رتبه

1

2

3

4

5

6

 

 

سوم

شهدای لودریچه

دستغیب 2

باقرالعلوم

شهیدعباس کرمی

شهیدحیدری

کوثر

فاطمه داوری

فاطمه محمدی

فاطمه ربیعی

فرزانه یشمی

زهرانجیمی

مریم علی خاصی

محسن

اصغر

مجتبی

علی

حسن

عباس علی

اول

اول

اول

دوم

سوم

سوم

7

8

9

10

 

چهارم

شهدای لودریچه

شهیدعباس کرمی

مکتب الزهرا

یزدان پناه

الهه حیدریان

فاطمه ایمانی پور

مهدیه معینی

لیلارضایی

مصطفی

محمود

علی

اول

دوم

سوم

سوم

11

12

13

 

پنجم

شهدای لودریچه

شهیددستغیب 2

راضیه

مائده داوری

ایمانه رفیعی

فائزه آقابابایی

محمدرضا

اسداله

حسن

اول

دوم

سوم

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقات قرائت قرآن دوره ابتدایی

ردیف

پایه

نام مدرسه

نام دانش آموز

 رتبه

1

2

3

 

سوم

باقرالعلوم 1

کوثر

شهیدنریمانی

کوثربابامیر

نجمه فقیه

فاطمه مهدیان

 اول

دوم

سوم

4

5

6

 

چهارم

شهید دستغیب ا

شهیدفاضل زاده

باقرالعلوم 1

زهراعباسی

زهراشریفی

حدیثه طاهری

 اول

دوم

سوم

7

8

9

10

11

 

 

پنجم

 

سمیه

حضرت رقیه

امیدانقلاب

شهید فاضل زاده

باقرالعلوم 1

هاجرشهرآبادیان

مرضیه میرزاعلیان

زهراصادقی

فاطمه ابدال

معصومه حیدری

 اول

اول

دوم

سوم

سوم

 

 اسامی برگزیدگان مسابقات حفظ قرآن دوره راهنمایی

ردیف

پایه

نام مدرسه

نام دانش آموز

نام پدر

رتبه

1

2

اول

 

سعدی

صفورا

راضیه داوری

 فاطمه عمویی

حسن

مصطفی

اول

دوم

3

4

5

 

دوم

سعدی

شهدای زمان آباد

عفاف

فهیمه باتوانی

فاطمه نریمانی

حدیثه صادقی

علی محمد

محمدعلی

مهدی

اول

دوم

سوم

6

7

 

سوم

سعدی

پروین 2

فاطمه داوری

فاطمه خلیلی

علی اصغر

سعید

اول

دوم

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقات قرائت قرآن دوره راهنمایی

ردیف

پایه

نام مدرسه

نام دانش آموز

 رتبه

1

2

3

 

اول

سعدی

فاطمه زهرا

عفاف

 خدیجه محقق

پریسارستمی

 وجیهه صادقی

 اول

دوم

سوم

4

5

6

 

دوم

هاجر1

سعدی

فاطمه زهرا

فاطمه اسدی           

 فاطمه داوری

فاطمه رستمی

 اول

دوم

سوم

7

8

9

 

سوم

تربیت

شهدای زمان آباد

صفورا

 مائده جمالی

 الهام نریمانی

 مریم قصابی

 اول

دوم

سوم

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقات حفظ قرآن دوره متوسطه

ردیف

پایه

نام مدرسه

نام دانش آموز

نام پدر

رتبه

1

2

3

 

اول

رحمت 2

حافظ

رضوان

حدیثه کریمی

زهراخادمی

فاطمه قربانی

عزیزاله

محمدتقی

عباس

اول

دوم

سوم

.....

دوم

.................

.......................

.........

..........

4

5

6

 

سوم

فاطمیه

حضرت مریم

نرجس

الهام آقابا بایی

منیره رستمی

لیلا طالبی

یداله

علی

ابوالقاسم

اول

دوم

سوم

7

پیش

رضوان

سکینه قربانی

ذبیح اله

اول

 

 

اسامی برگزیدگان مسابقات قرائت قرآن دوره متوسطه

ردیف

پایه

نام مدرسه

نام دانش آموز

نام پدر

رتبه

1

2

3

 

اول

سحر

بنت الهدی

رحمت 2

سمانه معینی

مریم علی نجیمی

ریحانه ثنایی

 

اول

دوم

سوم

4

5

6

 

دوم

حضرت مریم

رحمت 2

فاطمه زهرا

مرضیه احمدی

پروانه فتاحی

زهرامولایی

 

اول

دوم

سوم

7

8

9

10

 

سوم

ام ا لبنین

بنت الهدی

حضرت مریم

نرجس

خدیجه داوری

فاطمه نجیمی

 زهرا رستمی

ریحانه مومنی

 

اول

دوم

سوم

سوم

11

12

پیش

رحمت 1

نور

محدثه یزدانی

محدثه اسماعیلی

 

اول

دوم

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 18:54  توسط کانون اسوه  |